Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem plebiscytu (zamiennie zwanym dalej Konkursem) „Miss Passion 2018“ jest Rafał Zebrała, zamieszały pod adresem 143 Wesleyan Road, PE1 3RX Peterborough, United Kingdom.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą "Miss Passion 2018", zwanym również "Miss Passion – konkurs piękności 2018".

3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od lutego 2018 do ostatniego dnia maja 2018, chyba, że Organizator postanowi przedłużyć terminarz, o czym poinformuje na swoich stronach.

4. Użycie nazwy konkursu, logotypu konkursu w celach reklamowych,handlowych oraz innych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz wymaga zawarcia stosownej z nim umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Konkurs ma charakter otwarty oraz organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem polskich społeczności internetowych a cały jego przebieg odbywa się na zasadzie umowności, w większości etapów w wirtualnej/interaktywnej formie, naśladując etapy prawdziwych konkursów piękności. Organizator może jednak uzupełnić przebieg plebiscytu o dodatkowe elementy, tj. Sesja zdjęciowa ścisłych finalistek oraz inne działania mające na celu sprawną realizację przebiegu konkursu, o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na swoich stronach. Organizator może zlecić przeprowadzenie poszczególnch etapów innym podmiotom.

7. Istotą Konkursu jest wyłonienie Miss oraz 1,2,3,4 Vicemiss , Miss Passion 2018, Vicemiss Passion 2018 Miss portali współpracujących z Organizatorem oraz nadanie tytułów komplementarnych.

8. Ideą Konkursu jest wyłonienie najciekawszej kandydatki spośród nadesłanych zgłoszeń, która będzie odzwierciedlała osobiste gusta Jurorów oraz Publiczności . Doceniamy ciekawą aparycję, osobowość, fotogeniczność oraz predyspozycje w zrobieniu kariery w showbiznesie. Nie przywiązujemy decydującej wagi do wzrostu, wagi, stanu cywilnego.

II. Kandydatki, finalistki – prawa i obowiązki.

1.Finalistka może zrezygnować z udziału w plebiscycie na każdym jego etapie bez ponoszenia konsekwencji finansowych, jednak zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby swoim działaniem nie wpływać destrukcyjnie na przebieg plebiscytu.

2. Za udział w konkursie nie są pobierane opłaty wpisowe. Finalistka ponosi jedynie koszta ewentualnego dojazdu do Warszawy, jeśli zostanie zaplanowana jednodniowa wizerunkowa sesja zdjęciowa.

3. Finalistka zobowiązuje się wypełnić prośby Organizatora dotyczące sprawnego przebiegu Plebiscytu, są to m.in. terminowe dostarczenie Organizatorowi stosownych grafik, zdjęć, nagrań, które są wymagane na każdym etapie.Nie dostosowanie się do terminarza edycja grozi dyskwalifikacją w konkursie.

4. Dyskwalifikacja/Detronizacja. Decyzją Organizatora finalistka może zostać zdyskwalifikowana z udziału w Plebiscycie, jeśli złamanie jednego z punktów regulaminu rażąco wpłynie na sprawny jego przebieg. Detronizacja Miss lub Vicemiss może nastąpić w przypadku nieuzasadnionego, rażącego działania Miss/Vicemiss na szkodę „Miss Passion – konkurs piękności“ oraz w przypadku nagminnego odrzucenia większości propozycji zleceń oferowanych przez Organizatora, co utrudniać będzie rozwój wizerunku konkursu. Finalistka może zostać zdyskwalifikowana jeśli nie będzie spełniała warunków zgłoszeń i nie będzie przestrzegała terminarza edycji. Dyskwalifikacja może nastąpić również w przypadku braku możliwości udziału finalistki w jednym z etapów konkursu lub jeśli kontakt z finalistką jest utrudniony. Krok ten nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji finansowych i prawnych dla Zwyciężczyni i obowiązuje aż do finału kolejnej edycji konkursu.

5. Zwyciężczyni plebiscytu „Miss Passion – konkurs piękności 2018“ zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań aby współpraca między nią a Organizatorem była rzetelna, sprawna. Celem Organizatora jest jak najlepsze reprezentowanie interesów zwyciężczyni przez jej rok panowania, co ma przenieść się na dobry wizerunek całego projektu. Za tym powinna pójść obopólna współpraca na linii Miss – Organizator. Zwyciężczyni przysługuje prawo do odmowy proponowanego zlecenia, jednak dołoży wszelkich starań by nie powtarzało się to często.Zwyciężczyni może współpracować z innmi podmiotami we własnym zakresie, jednak dołoży wszelkich starań by odpowiedzieć raz na jakiś czas na ofertę od Organizatora. W przypadku długotrwałego okresu, w którym współpraca Zwyciężczyni z Organizatorem nie będzie możliwa, Organizator może zdecydowac o zakończeniu niepisanej współpracy lub w ostateczności detronizacji, co niesie za sobą zaprzestanie promowania Zwyciężczyni przez Organizatora. Każda ze stron zobowiązuje się do dążenia do najlepszych efektów współpracy.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, bezpłatne a kandydatka może na każdym etapie odstąpić/zrezygnować z uczestnictwa w nim bez ponoszenia kar finansowych. Strony zabawy (Organizatorzy, Kandydatki, Fundatorzy nagród) biorą udział w zabawie na zasadzie dobrowolności, przymując z pełną świadomością umowność rywalizacji, plebiscytu jak i jego całego wirtualnego przebiegu.

7. Prawo przystąpienia do Konkursu przysługuje osobom, które zapoznały się z niniejszym regulaminem a w przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora zgłoszenie może zostać odrzucone a kandydatka poinformawana zostanie o przyczynie odrzucenia jej zgłoszenia drogą, którą zgłosiła swoje uczestnictwo. Kandydatka może zostać poproszona o weryfikację swojego zgłoszenia na każdym etapie trwania Konkursu.

8. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu obowiązujące będą również informacje oraz komunikaty w sprawie konkursu pochodzące od Organizatora oraz iformacje zamieszczone na stronie oficjalnej konkursu misspassion.org oraz jego profilach społecznościowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w nieniejszym regulaminie o czym poinformuje na swoich stronach.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie :

1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie kobietom, które spełniają podstawowe warunki uczestnictwa :
a) ukończyły 18 rok życia ; Organizator nie określa górnej granicy wieku. Osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą zostać dopuszczone do Konkursu po przesłaniu na adres kontaktowy Organizatora/Organizatora Regionalego pisemnej zgody rodzica, opiekuna prawnego.

b) posługują się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym komunikację: Organizator nie wymaga obywatelstwa/narodowości polskiej

c) nie posiadają tak zwanej "Umowy na wyłączność" z agencją modelek w kraju i za granicą

d) mieszkającym w Polsce lub przebywającym w niej nie krócej niż 6 miesięcy

e) posiadają cechy, których szuka Organizator

f) wysłają poprawne zgłoszenie uczestnictwa na adres Organizatora lub poprzez formularz zgłoszeniowy oraz poprzez wysłane otwarte zgłoszenie do dodatkowych eliminacji na stronach Partnerów konkursu, które kązdorazowo powinno zawierać prawdziwe dane tj.:
- Imię i Nazwisko
- miejsce zamieszkania lub pochodzenia
- wiek
- wzrost
- stan cywilny
- znajomość języków obcych
- krótki opis swojej osoby, zainteresowań, wykształcenia
- wyszczególnienie doświadczenia w konkursach piękności, modelingu (jeśli dotyczy)
- 3 zdjęcia z dobrze widoczną twarzą (jedno pokazujące całą sylwetkę, tzw. Selfie, trzecie dowolne); akceptowalne są drobne odstępstwa, których zasadność ocenia Organizator
- linki do profilów społecznościowych kandydatki (w celu weryfikacji prawdziwości zgłoszenia, linki nie będą publikowane publicznie)
- Organizator zastrzega sobie zmianę wymagań w zgłoszeniu kandydatki oraz poprosić o dodatkowe warunki do spełnienia przy zgłoszeniu lub przy jego kolejnych etapach (tj. Prosta Wideo wizytówka na finałowym etapie)
f) w Konkursie nie mogą brać udziału bliscy współpracownicy Organizatora ani członkowie jego rodziny oraz osoby, którym powierzono czynność związaną z organizacją konkursu oraz członowie jej rodziny,

g) poza Miss 2015,2016,2017 zgłoszenie przysługuje wszystkim uczestniczkom poprzednich edycji konkursu,

h) zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu www.misspassion.org lub wysłać go na adres email kontakt@misspassion.org

h) kandydatka powinna polubić fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz strony Partnerów konkursu jeśli jest to wymagane


IV. Przebieg Konkursu.

1. Format konkursu : 50/30/15/10/5, gdzie każda licza oznacza liczbę półfinalistek/finalistek, które zostają zakwalifikowane do dalszych etapów.

2. Kryteria wyboru. : komunikatywność, samodyscyplina, elokwencja, gracja w poruszaniu i sposobie bycia, nieposzlakowana opnia, przebojowość, chęć rozwoju i reprezentowania konkursu w kraju oraz za granicą.

3. Jury – wybór Organizatora spośród znawców konkursów piękności, sponsortów, Partnerów wskazanych przez niego, w liczbie nie większej niż 10 osób na każdy etap. Skład Jury będzie podany nie później niż na dzień przed rozpoczęciem głosowania danego etapu. Głosowanie Jury na każdym etapie jest tajne. Wynik ich głosowania na każdym etapie (poza półfinałem, oraz Top 15) stanowi większą część ostatecznych wyników każdego etapu w stosunku do głosów Publiczności (stosunek kolejnych etapów, 14/1, 9/1). Organizator może zmienić tą zależnośc, ale nie później niż z chwilą startu głosowania. Jury kieruje się przede wszystkim kryteriami wyboru konkursu jak i swoimi osobistymi preferencjami.

4. Etapy konkursu Miss Passion 2018 :
a) Casting – selekcje na stronie i społecznościach internetowych Organizatora, Casting powinien być przeprowadzony najpóźniej do końca marca 2018, chyba, że Organizator postanowi przedłużyć zgłoszenia o czym poinforuje na swoich stronach. Start eliminacji odbędzie się nie później niż 5 marca 2018. Casting ma na celu wyłonić grupę półfinalistek w ilości nie większej niż 50. Casting może być przeprowadzony przez zgłoszenia otwarte (publikowane) lub zamknięte. Organizator decyduje, czy postanawia ogłosić tylko półfinalistki czy również każde zgłoszenie.

b) Dzikie Karty do Półfinału – miejsca gwarantowane dla kandydatek, które wygrały dodatkowe elimiacje na stronach Partnerów Konkursu (Kobietamiesiaca.pl, Twojamiss.pl). Ilość Dzikich Kart określi Organizator według własnego uznania. Może ich przyznać dowolną ilość. Może je również przyznać niezależnie od głosów Jury, ale nie w większej ilości niż 3 kandydatki.

c) wyłonienie półfinalistek dodatkowych konkursów eliminacyjnych (Dzikie Karty) powinno odbyć się nie późnieiej niż 30 lutego 2018 roku.

d) półfinał Miss Passion 2018 – ogłoszenie listy 50 półfinalistek spośród zgłoszeń oraz eliminacji dodatkowych (Dzikie Karty); wybiera Jury powołane przez Organizatora,

e) finał Miss Passion 2018 – lista 30 finalistek, to ostatni etap Konkursu, przebiega w formie umownej, wirtualnej przez okres jednego miesiąca (planowo – kwiecień lub maj 2018) mający na celu wyłonienie kolejno TOP (30/15/10/5) Konkursu, zakończony wyłonieniem zwyciężczyń Konkursu oraz nadaniem tytułów Miss, Vicemiss oraz tytułów komplementarnych. Etap ten uzupełniają m.in. dosłanie zdjęć przez finalistki, nagrań wideo wizytówek, odpowiedzi na zadane pytanie i sesja wizerunkowa ścisłego Top 10.

5. Sposób wyłonienia finalistek, Miss, Vicemiss oraz nadania tytułów komplementarnych :
- Top 30 – prezentacja zdjęć (przekazanie wideo wizytówek Organizatorowi), wybór Jury
- Top 15 – prezentacja wizytówek. Wybór Jury plus Publiczności (sms)
- Top 10 – sesja glamour + nagranie wizytówek + odpowiedzi na pytania
- wybór Top 5 (vicemiss, Miss), wybór Jury plus Publiczności (sms)
a) Organizatorzy dodatkowych eliminacji (Kobietamiesiąca.pl, Twojamiss.pl) przeprowadzają je po uzgodnieniu szczegółów z Organizatorem „Miss Passion – konkurs piękności”,

b) Tytuły komplementarne finału – nadawane według uznania Organizatorów, w dowolnej ilości.

c) wszystkie rozstrzygnięcia Konkursu na każdym jego etapie zostaną ogłoszone na stronach Organizatorów,

d) uczestniczka konkursu może zostać zdyskwalifikowana decyzją Organizatora jeśli w jego mniemaniu naruszła zasady ogólnego współżycia społecznego w trakcie przebiegu Konkursu oraz może zostać pozbawiona tytułu głównego, vicemiss jeśli jej działania godzą i będą godziły w przyszłości w dobre imię Konkursu oraz Organizatora; zapis ten obowiązujący jest aż do finałowego dnia kolejnej edycji Konkursu (2019)

e) Organizator może zdecydować o uruchomieniu głosowania za pomocą systemu SMS, który pozwoli na bezpośredni awans do kolejnego etapu (top) kandydatki, która uzyska największą ilość głosów w przewidzianym terminie głosowania. Za realizację głosowania odpowiedzialna będzie fima Abasada Marek – Agencja Marketingu Zintegrowanego, ul. Konstantynowska 24, lok. 116/117, 94-303 Łódź. Zasady głosowania Organizator ogłosi nie później niż 24 h przed startem głosowania. Organizację i przeprowadzenie takiego głosowania Organizator może zlecić innemu podmiotowi.

f) wizerunkowe sesje zdjęciowe są obowiązkowe dla finalistek z Top 10 konkursu a finalistka nie otrzymuje wynagrodzenia za ich udział. g) finalistak zobowiązuje się do nie zgłaszania sprzeciwów wobec prezentowania zdjęć z sesji z racji tego że zgodziła się na publikacje oraz zakres pozowania (sukienka wieczorowa, strój kąpielowy, bielizna)

g) Organizator rezygnuje w tej edycji z przeprowadzenia dodatkowych Eliminacji Regionalnych.

6. Nagrody w Konkursie.

a) Konkurs Eliminacyjny (Kobietamiesiaca.pl. Twojamiss.pl)
- Tytuł Miss (nazwa Partnera Konkursu j.w)
- Tytuły Vicemiss Partnera Konkursu (j.w.)
- Tytuły komplementarne
- nagrody rzeczowe nie są gwarantowane a ich ilość, rodzaj jest zależny od Organizatora Konkursu Eliminacyjnego i tylko on ponosi odpowiedzialność za przebiegiem spraw związanych z nagrodami ; o ich obecności kandydatki poinformowane zostaną na stonach Organizatora Konkursu Eliminacyjnego; nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pięniężnego za nagrody; w zależności od wartości nagród.

b) Miss Passion 2018
- Tytuł Miss Passion 2018
- Tytuły I, II, III, IV vicemiss
- Tytuły komplementarne
- Korona
- szarfa na własność
- obecność podobizny Miss Passion 2018 w Panteonie Piękności na stronie głównej Organizatora przez okres panowania (około roku, do kolejnych wyborów)
- profesjonalna sesja zdjęciowa dla Miss Passion 2018 w Warszawie (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia sesji a laureatka dojeżdza na sesję na koszt własny, przysługuje jej prawo do rezygnacji z nagrody)
- Organizator może w trakcie panowania zaoferować wielokrotnie pomoc w organizowaniu sesji, wyszukiwaniu castingów, propozycji, których przyjęcia Miss Passion 2018 nie jest zobowiązana, bowiem nie wiąże lauteatki dalej umowa z Organizatorem o współpracę; dalsza współpraca jest zależna od jej dobrej woli
- nagrody rzeczowe nie są gwarantowane a ich ilość, rodzaj jest zależny od Organizatora, Organizatora Konkursu Eliminacyjnego; o ich liczbie i przedmiocie kandydatki poinformowane zostaną na stonach Organizatora w trakcie trwania wszystkich etapów konkursu; nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pięniężnego za nagrody; w zależności od wartości nagród Organizator Konkursu Eliminacyjnego zobowiązuje się do odprowadzenie podatku zgodnie z Ustawami od podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz.U. Z 2000 r., Nr 14, poz. 176).
Za przekazanie nagród odpowiadają ich fundatorzy.

7. Dane osobowe.
Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu, Organizator Konkursu Eliminacyjnego. Dane osobowe kandydatek w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jedynie w celu wyłonienia Laureatek Konkursów Regionalnych oraz Miss Passion 2018. Kandydatka wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz publikację tych Danych Osobowych w serwisach oraz społecznościach internetowych Organizatora oraz Organizatorów Konkursów Eliminacyjnych, stron Partnerów Konkursu w celach prawidłowego przeprowadzenia wszystkich etapów
Konkursu i przysługuje jej prawo wglądu oraz ich poprawy na każdym etapie jego trwania.

8. Reklamacje.
Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać z uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej Organizatora (kontakt@misspassion.org) lub Organizatora Konkursu Eliminacyjneo w terminie maksymalnie do 7 dni od zakończenia Konkursu a Reklamacje nadesłane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatrzy poprawnie nadesłane Reklamacje w terminie maksymalnie 14 dniowym a decyzje będą ostateczne.

9. Prawa autorskie.
Kandydatka zgłaszając się do konkursu udziela nieodpłatnie i nieodwołalnie Organizaotrowi oraz podmiotom współtworzącym licencji (zgody) na wykorzystanie jej wizerunku w konkursie. Zakres tej licencji zwiera umieszczeniee wizerunku kandydatki (dalej finalistki, zwyciężczyni) na zdjęciach i/lub nagraniach finalistki z prawem publikacji, utrwalania, powielania zdjęć / nagrań za pośrednictwem dowolnego medium, odsprzedaży. Finalistka zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z jej wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.Materiały te będą publikowane na stronach i społecznościach internetowych autora, Organizatora, jak również na stronach i społecznościach internetowych Partnerów/Sponsrorów konkursu.


V. Postanowienia końcowe.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funcjonowaniu Konkursu, które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Organiztor nie był w stanie przewidzieć, zapobiec tj. zdarzeń losowych, przerwy w funkcjonowaniu Serwisów, społeczności internetowych, problemów technicznych niezależnych od Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów przeprowadzenia etapów Konkursu jak również przerwania, nie dokończenia Konkursu

3. Kandydatka wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, że posiada prawa do dysponowania zdjęciami zgłoszonymi do Konkursu oraz wyraża zgodę na nieograniczoną w czasie nieodpłatną publikację swojego wizerunku w serwisach Organizatora w celach wyłącznie konkursowych a odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich ponosi osoba zgłaszająca – kandydatka.

4. Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościła żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za publikację nadesłanych przez nią zdjęć na oficjalnej stronie konkursu, w materiałach zamieszczanych przez media, firmy współpracujące z Organizatorem oraz stronie internetowej MissPassion.org / MissPassion.pl oraz społeczności internetowych tych podmiotów.

5. Jeżeli kandydatka otrzyma nagrodę rzeczową, bądź pieniężną przekraczającą wartość 760 zł brutto, wówczas przed odebraniem nagrody zobowiązana będzie do wpłaty 10% wartości nagrody, tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego.

6. Z chwilą wygrania konkursu kandydatka nie może zmienić w sposób widoczny swojego wizerunku (zmiana długości i kolorów włosów, wszelkie zdobienia ciała, tatuaże, kolczyki, itp.), chyba, że Organizator wyrazi zgodę.

7. Zwyciężczyni Konkursu w okresie panowania zobowiązuje się do nieodpłatnego uczestniczenia w:
a) Imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora

b) Imprezach promocyjnych Sponsorów oraz Partnerów Konkursu,

c) Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Konkurs,

e) Finale konkursu przyszłej edycji lub dodatkowych finałów konkursów eliminacyjnych jeśli takie się odbędą w charakterze gościa lub członka Jury,

f) Sesjach fotograficznych, telewizyjnych, filmowych promujących konkurs.

8. Zwyciężczyni może również dostać propozycję zleceń płatnych, wskazanych przez Organizatora (tj. Targi, pokazy, koncerty, hostessowanie) co może określać ewentualna umowa pomiędzy Organizatorem a Zwyciężczynią.

9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych.

10. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.